Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van Venray

Welkom op de website van het ruimtelijk kwaliteitskader van de gemeente Venray

Met dit ruimtelijk kwaliteitskader:

  • Leggen we vast welke waarden en karakteristieken belangrijk zijn om te behouden;
  • Welke randvoorwaarden gelden om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Het ruimtelijk kwaliteitskader vormt een inspiratiedocument voor initiatiefnemers en bevat aanbevelingen die helpen om een initiatief zo goed mogelijk in te passen rekening houdend met de omringende waarden. 

Ruimtelijke kwaliteit is het samenhangende geheel van belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Een omgeving die divers is, met herkenbare identiteit en aangenaam om te ervaren (belevingswaarde). Het is ook belangrijk dat er functionele samenhang is (gebruikswaarde) en dat de ruimte duurzaam, aanpasbaar en beheerbaar is ingericht (toekomstwaarde) zodat deze kan worden doorgegeven aan toekomstige generaties.

Dit ruimtelijk kwaliteitskader is niet het enige kader dat bepalend is of een initiatief kan worden ingepast. Voor ieder initiatief zal een bredere afweging plaatsvinden op basis van onze omgevingsvisie, ons beleid en regelgeving van hogere overheden.

Leeswijzer

In dit ruimtelijk kwaliteitskader vindt u de volgende onderdelen terug:

  • Een inleiding waar verder wordt ingegaan op de aanleiding en het doel van dit ruimtelijk kwaliteitskader
  • Een stappenplan voor de toetsing van een initiatief aan het ruimtelijk kwaliteitskader
  • Een beschrijving van kenmerken en uitgangspunten per deelgebied
  • De geldende welstandscriteria

Deelgebieden

Hieronder ziet u een kaart met de verschillende deelgebieden. Deze deelgebieden zijn begrensd op basis van de provinciale verordening, de omgevingsvisie en de aanwezige landschapstypen.

Wijken zijn als aparte deelgebieden onderscheiden op basis van stedenbouwkundige kenmerken. Uiteraard is er binnen deze gebieden veel variatie aanwezig in aanwezige functies. Deze aanwezige functies zijn mede bepalend voor de toekomstige mogelijkheden. Voor een aantal gebieden is daarom een specifiek toekomstperspectief geschetst. 

Door te klikken op een deelgebied wordt u doorverwezen naar de pagina over dit deelgebied.