Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het centrum van Venray

Inleiding

Dit is het Ruimtelijke kwaliteitskader van de gemeente Venray.

Met dit ruimtelijk kwaliteitskader:

 • Leggen we vast welke waarden en kenmerken belangrijk zijn om te behouden, versterken of herstellen;
 • Welke randvoorwaarden gelden om toekomstige plannen mogelijk te maken.

Ieder plan toetsen we aan de vastgelegde kernkwaliteiten en de wenselijkheid van het plan.
Het ruimtelijk kwaliteitskader vormt daarnaast een inspiratiedocument voor initiatiefnemers en bevat aanbevelingen die helpen om een plan goed in te passen, rekening houdend met de omringende waarden.

Het ruimtelijk kwaliteitskader is niet het enige kader of beleid dat bepalend is of uw plan kan worden ingepast. Voor ieder plan zal een bredere afweging plaats vinden op basis van onze omgevingsvisie en beleid en regelgeving van gemeente Venray en hogere overheden.

Het ruimtelijke kwaliteitskader bepaalt dus niet óf een plan op een bepaalde plek kan worden gerealiseerd. Het geeft enkel aan waar bepaalde ontwikkelingen in de basis mogelijk zijn en geeft richtlijnen voor hoe een plan op een bepaalde plek ruimtelijk kan worden ingepast met behoud en waar mogelijk versterking van de omgevingskwaliteiten.

Doelen omgevingsvisie en toekomstige ontwikkelingen

We hebben onze ambities vastgelegd in onze omgevingsvisie:

 1. Groen wonen voor iedereen (een goed woon- en leefklimaat)
 2. Een gezond Venray heeft de toekomst (een duurzame en gezonde leefomgeving)
 3. Venray bruist, bloeit en boeit (een goed werk- en verblijfsklimaat)
 4. Natuurlijk Venray! (behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteiten)

Om onze ambities te behalen hebben we in de omgevingsvisie een groot aantal doelen opgenomen. Al deze doelen leggen beslag op de ruimte. Hoe we de diverse doelen willen realiseren hebben we uitgewerkt in diverse omgevingsprogramma’s die regelmatig worden bijgewerkt. De toekomstige ontwikkelingen die in het ruimtelijk gebied plaatsvinden worden hieronder beschreven. Voor het ruimtelijke kwaliteitskader is van belang welke opgaven (wat doen we om de doelen te bereiken) leiden tot een veranderende ruimtevraag. De belangrijkste opgaven zijn vervolgens per deelgebied uitgewerkt.

 • Gezondheid
  We bevorderen de leefomgevingskwaliteit en gaan voor een leefomgeving die gezondheid stimuleert. Een omgeving die uitnodigt om te bewegen en een omgeving die bijdraagt aan zelf- en samenredzaam, door te zorgen voor veiligheid en toegankelijkheid van parken en het buitengebied. We streven daarom naar een vergroening van de omgeving en het bieden van toegankelijke wandel- en fietsroutes. De ontwikkeling van voorzieningen stemmen we af op de diverse doelgroepen en de inrichting van de leefomgeving is zo dat (verkeers)veiligheid en duurzame mobiliteit elkaar optimaal versterken. Het bevorderen van de leefomgeving betekent ook het verbeteren van de water-, bodem en luchtkwaliteit.

 • Landschap, natuur, water en bodem
  De natuurlijke processen van het water en de bodem vormen de kern van het herstel van natuur, water en bodem. Mogelijkheden voor activiteiten, functies en gebruiksvormen worden bepaald door deze natuurlijke processen. En ook de landschappelijke kwaliteiten worden hier voor een belangrijk deel door beïnvloed. De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat het watersysteem in 2027 op orde moet zijn. Dit vereist ecologisch, hydrologisch en geomorfologisch herstel van oppervlaktewateren en behoud of herstel van de fysisch-chemische toestand. Een groot aantal beken voldoet nog niet aan de KRW. We versterken en verbeteren de biodiversiteit in de Natura 2000-gebieden, overige natuurgebieden, maar ook daar buiten en in de bodem door het herstellen van de kwaliteit van de leefgebieden. We pakken daarbij de verzuring, vermesting, verdroging en versnippering aan en herstellen de kwaliteit van de bodem.

 • Klimaatadaptatie
  Klimaatverandering vraagt om meer ruimte voor water en maatregelen ter voorkoming van hittestress. In 2035 is Venray klimaatadaptief. Om een te kort aan water te voorkomen voeren we geen water meer af, maar houden het vast in klimaatbestendige beekdalen, de haarvaten van ons watersysteem en de bodem. Onze woonomgeving verkoelen we door ontstening en vergroening op straatniveau. Regenwater voeren we niet af, maar infiltreren we in de bodem. Door bos aan te leggen houden we meer water vast, slaan we koolstofdioxide op en versterken we de biodiversiteit.

 • Energietransitie
  De ambitie is om CO2-emissie en het energieverbruik sterk te reduceren. We verduurzamen (bedrijfs)panden en woningen om zo de vraag naar aardgas te verkleinen en de opwek van duurzame energie te vergroten. Deze energietransitie kan niet alleen maar met zonnepanelen op daken worden opgelost. Venray wil vooralsnog geen windmolens op eigen grondgebied realiseren. We kijken naar andere mogelijkheden voor duurzame opwekking van energie uit mestvergisting, warmtewinning uit oppervlaktewater en dergelijke. Voor zonneparken koppelen we de mogelijke ontwikkeling aan het landschapstype. Hiervoor wordt met name gekeken naar de uitgangspunten uit de KODE Venray.

 • Landbouwtransitie
  De agrarische sector zal de komende jaren flink veranderen. De toenemende aandacht voor volksgezondheid, de stikstofproblematiek, verdroging en de kanteling naar een duurzamere landbouw zullen leiden tot veranderingen in de landbouw. De wijze waarop de landbouw verandert staat daarbij niet vast. Grootschalige technologische landbouw of kleinschalig biologisch en diverse vormen daar tussenin zijn mogelijk. De belangrijkste voorwaarde is dat de milieu impact van de totale landbouw op de omgeving verkleind moet worden. We stimuleren en faciliteren kringlooplandbouw. In ieder geval zal er sprake zijn van een afname van het aantal agrarische bedrijven. Dit leidt hoe dan ook tot vrijkomende agrarische bebouwing en tot bedrijfswoningen die niet langer als zodanig worden gebruikt.

 • Vrijetijdseconomie
  Een toename van woningen in en om dorpen leidt ook tot een groeiende behoefte aan recreatieve mogelijkheden. Daarbij wordt vooral ingezet op kleinschaligheid en kwaliteit. Recreatieve ontwikkeling mag niet ten koste gaan van de natuur.

 • Mobiliteit
  Wij willen dat bereikbaarheid geen obstakel vormt voor onze inwoners om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijk doel is dat fietsen en lopen een veilige en aantrekkelijke wijze van vervoer gaan worden voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente Venray. 

 • Woningbouw
  De groeiende bevolking en de daaraan gekoppelde woningbouwopgave, samen met de vraag naar huisvesting voor bijzondere doelgroepen. In het programma Wonen is een verdeling van woningen over de verschillende kernen aangegeven. De locaties zullen in overleg met de dorpen worden bepaald en zijn daarom nog niet opgenomen in dit ruimtelijk kwaliteitskader, tenzij er al een besluit over is genomen. Het ruimtelijke kwaliteitskader werkt als een contramal: op basis van te behouden en te versterken kwaliteiten wordt duidelijk waar ontwikkelingen niet of onder strikte voorwaarden plaats kunnen vinden.