Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van het buitengebied van de gemeente Venray

Stappenplan voor een initiatief

Procedure
In veel gevallen is voor de uitvoering van uw initiatief een omgevingsvergunning nodig. Verdiep u eerst in de procedure, daarmee worden niet alleen misverstanden voorkomen, maar voorkomt u ook dat u mogelijk dubbel werk moet doen. De site www.omgevingsloket.nl kan u hierbij al flink op weg helpen. Bekijk de mogelijkheden en beperkingen vanuit de regelgeving en beleid. Op sommige plekken zijn ontwikkelingen vanuit de regelgeving gemakkelijker te realiseren dan op andere plekken.
Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u  bestemmingsplannen en de provinciale omgevingsverordening. Deze bevatten regels over wat u wel en niet mag op uw locatie.

In onze omgevingsvisie leest u wat onze ambities voor de toekomst zijn. 

Wij adviseren bij het doorlopen van het stappenplan een adviseur met kennis landschap en/of stedenbouw in te schakelen. 

Analyse

We vinden het belangrijk dat een plan een positieve impuls geeft aan de plek en aan de omgeving. Dat een plan de omgeving verrijkt en dat er samenhang is tussen het plan en de omgeving. Daarom is het van belang eerst de omgeving te analyseren. Hierbij geldt dat specifieke kenmerken van de plek en directe omgeving belangrijker zijn dan kenmerken van het grotere gebied eromheen.

Hoe is het landschap, het dorp of de wijk ontstaan
Begin daarom met kijken naar de ontwikkelingsgeschiedenis van uw plangebied. Niet om op zoek te gaan naar vormen die zich laten kopiëren, maar wel om de omgeving beter te kunnen interpreteren. Daardoor kunt u een plan ontwikkelen dat aansluit bij de specifieke plek. Onderdeel van de analyse van de ontwikkelingsgeschiedenis is het bekijken van historische kaarten. De kaarten bij het deelgebied waarin uw plan is gelegen, maar ook de site www.topotijdreis.nl, kunnen u hierbij helpen. Vaak zijn van verschillende tijdlagen sporen terug te vinden op de plek of in de omgeving.

Landschappelijke en/of stedenbouwkundige kenmerken
Kijk goed naar het plangebied en zijn omgeving. In het buitengebied gaat het dan met name om het landschap met eigen opzet en elementen, in de bebouwde kom gaat het meer om opbouw van de stedenbouwkundige structuur. De hoofdstructuren en kwaliteiten van de verschillende wijken, dorpen en het buitengebied van Venray zijn in dit RKK omschreven. De kwaliteiten die in die gebieden genoemd worden kunnen helpen bij het richting geven aan het ontwerp, de plek en de vormgeving. Onderzoek hoe de voorgenomen ontwikkeling zich verhoudt tot het landschap en/of de objecten in de omgeving. Kijk in het geval van bebouwing ook naar de nokrichting, rooilijnen, kleuren materiaalgebruik, nok- en goothoogte, kenmerkende detaillering etc. Hoe kan uw plan op deze kenmerken aansluiten?

Kansen voor versterking van kwaliteiten
Breng de kwaliteiten van uw plangebied in beeld. Wat zijn kwaliteiten waarvan u zegt; ‘die moeten in de nieuwe situatie in ieder geval terugkomen’. Wat zijn de kwaliteiten die met de ontwikkeling behouden of versterkt kunnen worden? Of voegt u met uw ontwikkeling een nieuwe waarde of kwaliteit toe?

Kansen om knelpunten weg te nemen
Breng ook de knelpunten in beeld en beschrijf waar de ontwikkeling mogelijkheden biedt om knelpunten weg te nemen. Is er bijvoorbeeld wateroverlast in de omgeving en zorgt u voor bergingsmogelijkheden, of is er veel last van hitte in de omgeving en zorgt u door middel van beplanting voor verkoeling?

Uit de analyse zou ook kunnen blijken dat uw plan niet past op de gekozen locatie. In dat geval dient u uw plan of de locatie aan te passen. 

Als voorbeeld van de werking van het stappenplan kijken we naar twee ontwikkelingen in het Oude ontginningsgebied: de plaatsing van een zonneveld en de omzetting van een agrarisch bedrijf naar een burgerwoning. Uit de informatie onder het kopje deelgebieden blijkt dat dit landschap zich kenmerkt door een afwisseling van open en gesloten gebieden. De kavels zijn onregelmatig van vorm. 

Zoals aangegeven bij de beschrijving van de oude ontginningsgebieden, zijn zonnevelden mogelijk met een oppervlak van 2 tot circa 25 hectare.

Een woning op bestaande erven is mogelijk als bestaande bebouwing wordt gesloopt. 

In het oorspronkelijke landschap kwamen veel landschapselementen zoals bosjes en houtwallen voor. In de loop van de tijd zijn deze verdwenen. Bekijk of het mogelijk is deze terug te brengen langs de perceelsgrenzen. Hiermee kunt u de kleinschaligheid van het landschap versterken. Om te zien waar beplanting is verdwenen, kunt u bijvoorbeeld kijken op topotijdreis.nl. Wellicht zijn er in het verleden ook sloten verdwenen. Door deze terug te brengen kan een bijdrage worden geleverd aan klimaatadaptatie. 

Wilt u bebouwing of bouwwerken zoals zonnepanelen toevoegen? Volg dan altijd de richting van een van de perceelsgrenzen. 

Ontwerp

Het is bijna nooit zo dat er maar één oplossing bestaat, bijna altijd zijn er meerdere oplossingen denkbaar. Wel is het van belang dat de ontwikkeling logisch past op de plek. In de analyse heeft u al gekeken naar kenmerken, structuren, kwaliteiten en knelpunten in de omgeving. In het ontwerp is het van belang deze samen te laten komen. Zoek daarbij zelf naar goede voorbeelden.
Door uw plan te tekenen ontdekt u welke denkbare oplossing uw voorkeur heeft. Deze oplossing bespreekt u met de gemeente. De laatste stap is om deze voorkeursoplossing gedetailleerd uit te werken en de impact van de ontwikkeling op de omgeving in beeld te brengen. Dat betekent dat u een nauwkeurige plattegrond moet maken van de nieuwe situatie, het kleur- en materiaalgebruik of het type beplanting laat zien.

Overleg

Ga al in een vroeg stadium in overleg met de gemeente over uw initiatief. Doe dit stap voor stap en zie het als een mooi proces waarbij u uw positieve bijdrage levert aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Venray. Vergeet ook niet de omgeving te betrekken en mee te nemen in de plannen. 

 

In het voorbeeld is een zonneveld ingepast binnen de perceelsgrenzen. De panelen staan parallel aan de perceelsgrenzen. Een draaiing van 90 graden, waarbij de panelen parallel staan aan de twee andere perceelsgrenzen is ook mogelijk. 

De woning met bijgebouwen is ingepast op het bestaande erf. In beide gevallen zijn de perceelsgrenzen versterkt door het toevoegen van beplanting. 

Inspirerende voorbeelden