Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Foto van een natuurgebied

Natuurgebieden

Binnen dit landschapstype vallen de bossen, heiden, vennen, zandverstuivingen en overstromingsvlaktes van de Maas. Dit zijn ook grofweg de gebieden met de meest droge en meest natte gronden. Het hoogst gewaardeerd wordt echter het feit dat veel van deze gebieden zich laten kenmerken door hun besloten karakter gevormd door bos gecombineerd met hun bebouwingsarme karakter. 

Dit landschapstype is belangrijk in het kader van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Het landschap heeft een hoge ecologische waarde en er is op plekken ruimte voor recreatief medegebruik. Deze ecologische waarden zijn beschermd middels verschillende beschermingsregimes zoals de aanduiding van Natura 2000 en NNN. In dit landschapstype staan de natuurwaarden en het beheer hiervan voorop. Transformatie van naaldbos naar gemengd loofbos is gewenst, maar ook de omzetting naar heide of stuifzandgebieden behoren tot de mogelijkheden. Hierbij moeten aanwezige(cultuurhistorische) waarden en elementen zoals de duitse oorlogsbegraafplaats, zandpaden en rosmolen behouden blijven.

De bos- en heidegebieden zijn in clusters te vinden en verspreid door de hele gemeente. Zo heeft bijna elke kern ook een nabijgelegen bos/natuurgebied op loop en/of fietsafstand.

Rondom de Maas zijn de afgelopen jaren ingrijpende hoogwaterbeschermingsmaatregelen genomen (Maaspark Ooijen-Wanssum) die ertoe hebben geleid dat niet alleen de waterveiligheid sterk is toegenomen, maar ook de landschappelijke kwaliteiten en de natuurwaarden van het gebied enorm zijn versterkt.

Kenmerken

 • Grote bosgebieden met op sommige plekken hoogveen, heide en enkele stuifduinen.
 • In de bossen nabij de jonge ontginningen is een rechtlijnige verkavelingsstructuur herkenbaar. Bebouwing is vrijwel afwezig.
 • Bossen en natuur met hoge ecologische en recreatieve waarde.
 • Maaslandschap.

Waarden

 • besloten karakter
 • hoge natuurwaarden
 • rechtlijnige padenstructuur in bossen nabij de jonge ontginningen
 • het reliëf van de (oude)stuifduinen
 • afwezigheid van bebouwing

Opgaven

In de natuurgebieden spelen de volgende opgaven:

 • Landschap, natuur, water en bodem
  De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat het watersysteem in 2027 op orde moet zijn. Dit vereist ecologisch, hydrologisch en geomorfologisch herstel van oppervlaktewateren en behoud of herstel van de fysisch-chemische toestand. In dit kader wil de gemeente ook extra bos realiseren. Het uitbreiden van bestaand bos wordt gezien als goede manier om extra bos te realiseren. Ook wordt ingezet op de omvorming van naaldbos naar loofbos. Daarnaast is aandacht nodig voor de natuurdoelen die zijn vastgelegd in de Europese Habitatrichtlijn. 
 • Klimaatadaptatie
  Klimaatverandering vraagt om meer ruimte voor water en maatregelen ter voorkoming van hittestress. Het toevoegen van groen en nieuw bos, het ruimte geven aan beken, rivieren en de Maas zijn mogelijkheden om in te spelen op de klimaatverandering.
 • Energietransitie
  Realisatie van een zonneveld is mogelijk binnen een bestaand bouwvlak van maximaal 2 hectare. Uitgangspunt is volledige sloop van bedrijfsgebouwen. Als bestaande gebouwen blijven bestaan dienen eerst de bedrijfsdaken benut te worden en is een aanvullende investering in kwaliteit vereist.
 • Landbouwtransitie
  -
 • Vrijetijdseconomie
  Verbeteren toegankelijkheid, rekening houdend met de natuurwaarde. 
 • Mobiliteit
  Stimuleren dat mensen op de fiets natuurgebieden bezoeken.

Principetekening natuurgebieden

Uitstraling landschap

 • Gebruik het bos en heidelandschap als een waardevol te behouden ecosysteem en zet in op versterking van de ecologische verbindingen.
 • Behoud het plaatselijke microreliëf.
 • Bestrijd vergrassing van de heide door beheer, bijvoorbeeld met een schaapskudde.
 • Versterk het bosareaal met aanplant van gemengd loofbos en richt het beheer op het omvormen van naaldbos naar loofbos.
 • Creëer meer natuurlijke overgangen tussen bos en agrarisch landschap, zogenaamde mantelzones.
 • Voorkom versnippering in de natuurgebieden.
  Gebruik zoneringen om de recreatieve druk op te vangen d.m.v. goede hoofdroutes waardoor verstoring in de gebieden wordt voorkomen.
 • Zet in op wandelen en fietsen op uitgezette paden.
 • Faciliteer ruiters met eigen ruiterpaden.
 • Weer gebiedsvreemde functies.
 • Behoud rechtlijnige verkavelingsstructuur de bossen nabij de jonge ontginningen

Uitstraling erf en bebouwing

 • Geen woon of bedrijfsbebouwing in de bos- en heidegebieden.
 • Eventuele (recreatieve) bebouwing vormt een eigen en compact ensemble die terughoudend is en bescheiden oogt in het boslandschap.
 • Bebouwing ligt wat verscholen van de weg af
  Veel gebiedseigen en boomrijke beplanting.
 • Referentiefoto natuurgebieden
 • Referentiefoto natuurgebieden
 • Referentiefoto natuurgebieden
 • Referentiefoto natuurgebieden
 • Referentiefoto natuurgebieden
 • Referentiefoto natuurgebieden