Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster

Woongebieden - Wijken Venray

In de kern Venray wonen meer dan 30.000 inwoners. Venray is opgebouwd uit verschillende woonwijken die elk hun eigen opbouw en architectuur hebben. We kennen in Venray een gebied binnen de binnenring, namelijk het centrum. Verder bestaat Venray uit een compact deel binnen de singels en nieuwe woongebieden buiten de singels (in alle vier windrichtingen), met de Brabander als meest recente uitbreidingswijk.

Het is niet de verwachting dat er in de toekomst nog veel aan woongebied zal worden uitgebreid. Wel is sprake van herinvulling van een aantal grootschalige binnenstedelijke locaties, zoals het St. Annapark, de herontwikkeling op het St. Servaasterrein, de locatie van het ziekenhuis en mogelijk ook het noordelijk deel van De Brier. Ook zijn er tal van kleinere inbreidingslocaties. Tevens is er aandacht voor de mogelijkheden om vrijkomende (karakteristieke en/of monumentale) gebouwen te herbestemmen naar nieuwe functies.

In de woongebieden bevinden zich naast de woningen ook allerlei voorzieningen zoals scholen, speel- en groenvoorzieningen. Er zijn drie wijkwinkelcentra in de kern Venray: in Landweert, Veltum en Brukske. Aan de zuidzijde van de kern Venray ligt het gebied de Wieën, een grootschalig sportcomplex.

De groenstructuur binnen de woongebieden van de kern Venray wordt met name bepaald door een reeks van (sport-)parken tezamen met de groene uitstraling van de twee instituutsterreinen. Aan de noord- en westkant zorgen de twee grote groengebieden St. Annapark en het Vlakwaterbos voor een verbinding met het beekdal van de Loobeek. Daarnaast vormen de volwassen bomenrijen die de vele lanen en de singels begeleiden, een sterke groene structuur.

De kern Venray bestaat (naast de wijk Centrum) uit de volgende woonwijken: Centrum-West en Centrum-Oost, Brukske, Veltum, Vlakwater, Landweert, Smakterheide, St. Antoniusveld en De Brabander. Van deze wijken worden de kwaliteiten in dit hoofdstuk benoemd en
Een analyse van de hoofdkwaliteiten van deze wijken is te vinden onder de volgende knoppen.