Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
  • Luchtfoto van het buitengebied

Buitengebied

Bouwplannen in het buitengebied worden getoetst aan het bestemmingsplan ‘Buitengebied Venray 2010’ of ‘Buitengebied Oost’. Bij deze bestemmingsplannen is een beeldkwaliteitsplan en een ruimtelijk kwaliteitskader opgesteld. Voorliggend ruimtelijk kwaliteitskader vervangt dit eerdere kwaliteitskader. Het beeldkwaliteitsplan gaat in op de landschappelijke inpassing van bouwplannen. Het ruimtelijk kwaliteitskader geeft randvoorwaarden voor een ruimtelijke ontwikkeling. Een groot aantal bouwplannen wordt landschappelijk ingepast. Bedrijfsgebouwen (binnen de functies “Agrarisch”, “Agrarisch met waarden” en “Bedrijf”) en woningen hebben een bepaalde omvang en zijn daardoor vaak duidelijk zichtbaar in het buitengebied, ondanks een landschappelijke inpassing. Voor deze bouwplannen gelden preventieve welstandscriteria. Deze criteria zijn beperkt tot enkele hoofdlijnen.

Het oprichten van bijgebouwen, die ten dienste staan van een woning, dan wel het aanpassen van woningen in het buitengebied wordt niet preventief getoetst aan redelijke eisen van welstand.

Voor gebouwen binnen de navolgende bijzondere functies gelden geen preventieve welstandscriteria: “Cultuur en ontspanning”, “Gemengd – Kasteelterrein”, “Horeca”, “Maatschappelijk”, “Maatschappelijk – Geestelijke gezondheidszorg”, “Maatschappelijk – Militaire zaken”, “Recreatie”, “Sport” en “Sport – Manege”

Reden is, dat deze functies merendeels gelegen zijn op grotere terreinen, welke een niet-openbaar karakter hebben. Over het algemeen hebben de gebouwen binnen deze bijzondere functies al een specifieke gebiedseigen karakteristiek, die het gevolg is van de bijzondere functie van de locatie dan wel de gebouwen, waarbij aangesloten kan worden.

Bedrijfsgebouwen

(bij functies Agrarisch, Agrarisch met waarden en Bedrijf)

kleurstelling

  • Gevels worden uitgevoerd in een gedekte kleurstelling, bijvoorbeeld in een donkere tint groen/grijs/bruin/rood;
  • Het dak wordt uitgevoerd in een gedekte kleurstelling, bijvoorbeeld antraciet of zwart.