Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van een bedrijventerrein

Reclame

Preventief welstandstoezicht: Ja
Het reclamebeleid is onderverdeeld in drie delen voor de verschillende gebiedstypen, waarin reclameuitingen preventief getoetst dienen te worden aan redelijke eisen van welstand.
Dat zijn:

 • A: Reclame in het centrum van Venray;
 • B: Reclame in historisch gebied;
 • C: Reclame op zichtlocaties.

Voor reclames op woningen ten behoeve van een bedrijf of beroep aan huis (bijv. kapsalon of adviesbureau) zijn afzonderlijke voorschriften opgenomen, omdat de reclame hier ondergeschikt dient te zijn aan de primaire woonfunctie.

Reclame in het centrum van Venray 

Als algemeen uitgangspunt voor het toepassen van reclame in Historische gebieden geldt, dat reclame afgestemd wordt op de architectuur van het gebouw en de omgeving.
Bij een woonpand is de bedrijfsmatige functie (zoals een beroep of bedrijf aan huis) ondergeschikt aan de woonfunctie van het pand. Om die reden zijn de mogelijkheden voor reclame beperkt tot een bescheiden naambord en kleine reclamezuil.

Welstandscriteria ten behoeve van ambtelijke toetsing

Reclame bij bedrijfspanden:

Algemeen:
 • Maximaal twee reclame-uitingen per pand. Bij hoekpanden of bovengemiddeld grote panden zijn drie reclame-uitingen mogelijk;
 • Onder de dorpellijn van de eerste etage of daarmee gelijk te stellen hoogte;
 • Reclame op een gebouw of luifel is niet toegestaan;
 • Loodrecht op of evenwijdig en vlak tegen de gevel;
 • Als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op én harmoniëren met de oorspronkelijke gevel;
 • Verstoort niet de samenhang en ritmiek van de straatwand;
 • Geen mechanisch bewegende delen, lichtcouranten, lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht, daglichtreflecterende reclame of herhaling van teksten;
 • Geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht;
 • Geen losse merkenreclame (beeld en tekst);
 • Geen framereclames en haakse reclames;

 

Specifieke voorschriften:

 • Tegen de gevel:
  • Uitgevoerd in losse letters;
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog;
 • Als onderdeel van een ontwerp:
  • Uitgevoerd in losse letters;
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog;
  • Enkelzijdige lichtbak:
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog;
  • Alleen toepassen indien deze goed geïntegreerd is in de architectuur;
  • Achtergrond in beginsel voorzien van zogenaamde lichtwerende blokfolie;
 • Tegen een luifel:
  • Aan de voorzijde alleen losse letters;
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog én niet groter dan de afmeting van de luifel;
 • Op zonwering:
  • Reclame alleen op de volant;
 • Op gevelopeningen:
  • Reclameteksten: maximaal 10% van de oppervlakte van de gevelopeningen;
  • Sfeerbeelden: maximaal 50% van de oppervlakte van de gevelopeningen.

Specifieke voorschriften bij woningen:

 • Maximaal één reclame;
 • Tekstreclame: maximale breedte 1,0 meter, maximale hoogte 0,5 meter;
 • Onverlicht naambord: maximale oppervlakte 0,36 vierkante meter;
 • Reclamezuiltje van maximaal 1,0 meter hoog en 0,5 meter breed op het voorterrein.

 

Reclame in historisch gebied

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum. Hierin heeft het "Reclamebeleid gemeente Venray 2010, bijlage bij de Nota Ruimtelijke Kwaliteit in Venray" van november 2010 een belangrijke rol gespeeld. De inspanningen voor het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit hebben er in oktober 2011 toe geleid dat Detailhandel Nederland het centrum van Venray heeft bekroond met de titel: "Beste Binnenstad 2011-2013" in de categorie 'dorpskernen'.

Als algemeen uitgangspunt voor het toepassen van reclame in het Centrumgebied geldt dat reclame afgestemd wordt op de architectuur van het gebouw en de omgeving.

Welstandscriteria ten behoeve van ambtelijke toetsing

Algemeen:

 • Maximaal twee reclame-uitingen per pand. Bij hoekpanden of bovengemiddeld grote panden zijn drie reclame-uitingen mogelijk;
 • Onder de dorpellijn van de eerste etage of daarmee gelijk te stellen hoogte;
 • Reclame op een gebouw of luifel is niet toegestaan;
 • Loodrecht op of evenwijdig en vlak tegen de gevel;
 • Als zelfstandig element vormgeven, waarbij de maatvoering en detailleringen zijn afgestemd op én harmoniëren met de oorspronkelijke gevel;
 • Verstoort niet de samenhang en ritmiek van de straatwand;
 • Geen mechanisch bewegende delen, lichtcouranten, lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht, daglichtreflecterende reclame of herhaling van teksten;
 • Geen reclame voor diensten of producten die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht;
 • Geen losse merkenreclame (beeld en tekst);
 • Geen framereclames;

 Specifieke voorschriften:

 • Tegen de gevel:
  • Uitgevoerd in losse letters;
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog;
 • Als onderdeel van een ontwerp:
  • Uitgevoerd in losse letters;
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog;
  • Enkelzijdige lichtbak:
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog;
  • Alleen toepassen indien deze goed geïntegreerd is in de architectuur;
  • Achtergrond in beginsel voorzien van zogenaamde lichtwerende blokfolie;
 • Tegen een luifel:
  • Aan de voorzijde alleen losse letters;
  • Maximale afmeting: 2,5 meter breed, 0,5 meter hoog én niet groter dan de afmeting van de luifel;
 • Haaks op de gevel (zgn. uitsteekreclame):
  • Bij monumentale panden zijn geen haakse reclames toegestaan.
  • Maximale afmeting: 0,6 meter hoog, 0,6 meter breed, 0,15 meter dik;
  • Toepassen zonder hinder voor verkeer én gezien in relatie tot de afmetingen van het pand zelf en/of karakteristiek van de openbare ruimte;
  • Achtergrond en zijkanten in beginsel voorzien van zogenaamde lichtwerende blokfolie;
  • Indien twee uitsteekreclames haaks op de gevel van een (dubbel)pand worden aangebracht, mag de gezamenlijke oppervlakte niet groter te zijn dan 0,55 vierkante meter;
 • Op zonwering:
  • Reclame alleen op de volant;
 • Op gevelopeningen:
  • Reclameteksten: maximaal 10% van de oppervlakte van de gevelopeningen;
  • Sfeerbeelden: maximaal 50% van de oppervlakte van de gevelopeningen.

Reclame bij woonpanden:

 • Maximaal één reclame;
 • Tekstreclame: maximale breedte 1,0 meter, maximale hoogte 0,5 meter;
 • Onverlicht naambord: maximale oppervlakte 0,36 vierkante meter;
 • Reclamezuiltje van maximaal 1,0 meter hoog en 0,5 meter breed op het voorterrein.

Reclame op zichtlocaties

De A73 en de singels zijn als hoofdwegenstructuur belangrijk als voorziening voor het bereikbaar maken van het centrumgebied en de diverse woonwijken. Wat betreft reclame wordt onderscheid gemaakt tussen reclame bij bedrijfspanden en reclame bij woonpanden.
Bij bedrijfspanden zijn er meer mogelijkheden voor reclame, zowel in de vorm van gevelreclame als in de vorm van vlaggenmasten en reclamezuilen.
Bij een woonpand is de bedrijfsmatige functie (zoals een beroep of bedrijf aan huis) ondergeschikt aan de woonfunctie van het pand. Om die reden zijn de mogelijkheden voor reclame beperkt tot een bescheiden naambord en kleine reclamezuil.

Welstandscriteria ten behoeve van ambtelijke toetsing

Reclame bij bedrijfspanden:

Algemeen:
 • Maximaal twee uitingen per gebouw (exclusief vlaggenmasten en reclamezuilen);
 • Reclame op het dak is niet toegestaan;
 • Geen reclame voor diensten of producten, die niet in het pand plaatsvinden respectievelijk worden verkocht;
 • Geen mechanisch bewegende delen, lichtcouranten, lichtreclame met veranderlijk of intermitterend licht, daglichtreflecterende reclame of herhaling van teksten;
 • Geen losse merkenreclame (autodealers en daarmee gelijk te stellen ondernemers uitgezonderd);
 • Geen framereclames;
Specifieke voorschriften:
 • Reclame op de gevel:
  • Één reclametekst met logo op de gevel gemonteerd in de vorm van:
  • Losse letters;
  • Een in het gevelvlak geïntegreerd, onverlicht reclamevlak;
  • Een in het gevelvlak geïntegreerde lichtbak;
  • Niet verlichte belettering kan ook aangestraald worden.
  •  Maximale uitval van aanstraalverlichting ten opzichte van gevel 0,5 meter;
  • - Maximale hoogte van de gevelreclame 1,0 meter;
  • - Breedte van reclame-uiting is maximaal 50% van de gevelbreedte met een totale maximale breedte van 7,0 meter.
 • Bij grootschalige panden kan een bredere reclame-uiting gerealiseerd worden,
  • de totale breedte niet meer dan 20% van de gevelbreedte;
  • uitgevoerd in losse letters.
 • Vlaggenmasten:
  • Bij de ingang van het gebouw of het terrein;
  • Maximaal drie vlaggenmasten;
  • Bij grootschalige terreinen is één vlaggenmast per 50 meter kavelbreedte mogelijk tot een maximaal aantal van zes stuks;
  • Maximale grootte vlaggen: 1,5 meter x 2,25 meter;
  • Maximale grootte banieren: 1,0 meter x 3,5 meter.
 • Vrijstaande reclamezuilen:
  • Maximaal één zuil per perceel/gebouw;
  • Breedte van de zuil is niet meer dan 1/3 van de hoogte:
  • Niet hoger dan 3 meter, tenzij in de planregels van een bestemmingsplan een afwijkende hoogte is vastgelegd.

Specifieke voorschriften bij woningen:

 • Maximaal één reclame;
 • Tekstreclame: maximale breedte 1,0 meter, maximale hoogte 0,5 meter;
 • Onverlicht naambord: maximale oppervlakte 0,36 vierkante meter;
 • Reclamezuiltje van maximaal 1,0 meter hoog en 0,5 meter breed op het voorterrein.