Toegankelijkheid

Skip to main content
Ruimtelijk Kwaliteits Kader gemeente Venray
Logo gemeente Venray met link naar venray.nl - Opent in nieuw venster
 • Luchtfoto van het dorp Ysselsteyn

Ysselsteyn

Ysselsteyn is een van de grootste dorpen van Venray en kent een relatief jonge geschiedenis: het dorp is in de jaren twintig van de vorige eeuw gesticht als ontginningsdorp. Het ontwerp van het dorp is duidelijk herkenbaar in het rechthoekige verkavelingspatroon. Kenmerkend voor Ysselsteyn zijn ook de lange zichtlijnen door het dorp naar het open buitengebied. Ook het omliggend landschap kenmerkt zich door de jonge ontginningen: een open landschap met kaarsrecht lopende wegen en sloten.

Vanwege de omvang van het dorp en de afstand tot de hoofdkern Venray beschikt Ysselsteyn over een relatief hoog voorzieningenniveau. De meeste voorzieningen zijn geconcentreerd rondom het Lovinckplein. Het hoogste gebouw in het dorp is de silo van Vitelia, wat het agrarisch karakter van het dorp weerspiegelt.

In het buitengebied van Ysselsteyn ligt een aantal grootschalige agrarische bedrijven (waaronder relatief veel intensieve veehouderijen). Door de uitbreiding van zowel het dorp als de bedrijven is de afstand tussen de bebouwde kom en bedrijven zeer beperkt. Met name ten oosten van Ysselsteyn (aan de Ysselsteynseweg) liggen verschillende intensieve veehouderijbedrijven.

Belangrijke uitgangspuntenĀ om rekening mee te houden bij ontwikkeling

 • Behoud uitstraling van het ontginningsdorp met rechtlijnige structuren in een open landschap
 • Behoud rechthoekig verkavelingspatroon met radialen
 • Behoud van het centrum op de plek waar de radialen samenkomen: het Lovinckplein.
 • Behoud van open zichten vanuit de kern naar het buitengebied
 • Behoud en versterking lange zichten door het dorp naar buiten
 • De Silo van Vitelia is en blijft het hoogste gebouw in de kern
 • Dorpsontwikkeling hoofdzakelijk binnen de ringstructuur.
 • Welstandscriteria: karakteristieke panden.
 • Historische kaart 1900

  Historische kaart 1900

 • Historische kaart 1950

  Historische kaart 1950

 • Historische kaart 2000

  Historische kaart 2000

  Opgaven

  • Voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud, inzetten op levensloopbestendige woningen
  • Aandacht voor groen en kwaliteiten van de omgeving bij ontwikkellocaties; nieuwbouw in schaal en maat goed afstemmen op de omgeving
  • Toegankelijkheid van voorzieningen, goede wandel- en fietsverbindingen
  • Een gezonde en groene woonomgeving die uitnodigt om te bewegen en te ontmoeten